Jaarvergadering van de Internationale Afdeling 17 december 2005

 

 

Geachte dames en heren, WELKOM

Hiermee wil ik u hartelijk danken voor de mogelijkheid die u mij biedt om in uw aanwezigheid te spreken.

 Uw vereniging telt 3000. FAUVE telt er 10 keer minder en bovendien zijn niet aIle leden afkomstig uit de scheepvaart. Dit zou trouwens ook niet kunnen, want Frankrijk heeft slechts 650 binnenschippers. Gelukkig staat tegenover uw geweldige prestate ook een lange staat van dienst en hoeft FAUVE met haar 4 jarig bestaan hiervoor niet zo erg onder te doen.

 De "KONINKLIJKE SCHUTTEVAER" is de oudste vereniging van dit land tussen zee en rivieren, waarvan uw coIlega's, - ik noem hier de schepen «CAMBIO» en « AVANTI » - over kronkelende rivieren op zoek gaan naar FAUVE, de eerste vereniging die zich het lot aantrekt van het onderhoud van de vaarwegen en belangenbehartiging van de scheepvaart in Frankrijk.

Dankzij het initiatief van de heer Van Dijk, die zich vol dynamiek en met een duidelijke motivatie inzet voor de toekomst, is een beslissende stap gezet om sarnen een basis van verstandhouding en uitwisseling van ervaringen te creëren. Als middel hiervoor dient wat onomstreden aIs eerste element van oorsprong, van vervoer en van menselijke, culturele en industriële avonturen geldt: bet water.

 

Deze eigenschappen zijn het voorrecht van de maatschappij, de mensen ter plekke die met beide benen in de realiteit staan. Zij kunnen verder worden uitgewerkt door de samenwerking tussen organisaties zonder winstoogmerk en met duidelijke doelstellingen in hun statuten, zoals de belangenbehartiging op de « vaarwegen» in al haar aspecten.
Deze behartiging komt tot uitdrukking door een vrije inzet van de leden, een financiële onafhankelijkheid van de werkzaarnheden en een belangenloosheid van de initiatiefnemers.

Er is besloten tot actie en deze actie is de drijfveer van aIle gedrevenheid.

De 155 jaar van bestaan van de "KONINKLIJKE SCHUTTEVAER" op dit terrein bewijzen dat uw cultuur, uw natuur en de erfenis van uw land u strijdlustig hebben gemaakt. Uw werkzaamheden en uw vastberadenheid geven Nederland een moderne uiting binnen haar tradities; de vooruitgang met besef van het verleden.

FAUVE is ontstaan aIs reactie op de verwaarlozing en het verval van het binnenlandse vaarwegennet, verwaarloosd vanaf de ontwikkeling van het spoor.

Van het 12900 km tellende vaarwegennetwerk, dat Frankrijk in de jar en '60 kende en dat in vergetelheid is geraakt door het geringe nut en het gebrek aan belangstelling voor dit erfgoed, is in 1990 slechts 9000 km over en onder het beheer van "Voies Navigables de France"
Omdat ik oorspronkelijk uit de grensstreek kom, herinner ik mij de bouw van het kanaal van de Alsace goed. Ook was ik een groot bewonderaar van het project voor modernisering van het Rijn-Rhône Kanaal en onder dit optiek de constructie van de haven van FOSS in de buurt Marseille en had ik er moeite mee toen dit project werd gestaakt.

 Ondanks het feit dat op grond van studies, uitzetting van trajecten, onteigeningen, financieringen en het beheer door de CNR, de Nationale Maatschappij van de Rhône, die met de bouw van het eerste sluizencomplex NIFFERT op de Rijn en het traject naar Mulhouse een begin van dit project hadden gemaakt, werd de totstandkoming in 1995 gestaakt door betreurenswaardige partijpolitieke belangen:  

dhr M. van Dijk

Europa had nog niet de kracht haar keuze op te leggen.

 


Gedurende de afgelopenjaren heeft een nieuwe kracht, die voortkomt uit verenigingen, steden, regio's en Europese hulpfondsen, gezorgd dat diverse waterbekkens in Noord Frankrijk zijn ontwikkeld. Dit is het bewijs van de kracht van de maatschappij en de doo
r Europa toegekende subsidies.

Europa heeft in 2003 het project Seine-Nord op de prioriteitenlijst van het Europese vervoersnetwerk geplaatst en het opstarten van een voorstudie mogelijk gemaakt die tot realisering van dit nieuwe kanaal zal moeten leiden. De verklaring van algemeen nut zal eind 2007 worden afgegeven, echter zijn in mei 2004 de kosten voor studies al op 28 miljoen en voor de bouwwerkzaamheden op 2,6 miljard geraamd.

Dit is het bewijs dat er nog hoop is en dat men niet hoeft te wanhopen bij de gestaakte bouw van de 240 km lange verbinding tussen de Rhône en de Saône. Uiteindelijk zal er een toegang komen van de Noordzee naar de Middellandse Zee en van Frankrijk naar Oost Europa en de Zwarte Zee.

Vertrouwend op deze zekere totstandkoming, waarvoor echter de druk van de verenigingen van de internationale binnenvaart en een richtlijn van de Europese Unie nodig zullen zijn, behoort het tot onze onmiddellijke taak de belangen van het onderhoud en de modernisering van de slecht onderhouden kanalen te waarborgen, die onmisbaar zijn voor de scheepvaart en die zich helaas grotendeels in Frankrijk bevinden.


Het moet ons gemeenschappelijk streven zijn om aIle gebreken in kaart te brengen, aan te geven en openbaar te maken en om telkens weer de beheerders van de Franse waterwegen te waarschuwen en op hun verantwoordelijkheid m.b.t. tot de voorkomende problemen te wijzen.

FAUVE heeft dit gedaan en heeft praktische resultaten weten te boeken, FAUVE wil dit voortzetten maar heeft hierbij de hulp van uw aIlen nodig.

En, zoals de heer Veuger van het MS « CAMBIO» mij op 9 september heeft benaderd en opdat onze samenwerking zal slagen, vraag ik u voor publicatie, om toezending van documenten en foto's van de incidenten die u bij uw doorreis op de Franse vaarwegen tegenkomt.

Ik dank u voor uw aandacht.

 fauve@peniche.com ce texte en français     Retour    Brèves
 
Accueil       Sommaire 1    Aide   Table    Tous droits réservés     05/01/06     Ceci est une  Production     PENICHE.COM